Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Σπαρτιατικές Μόρες - Παρουσίαση (video)

DSCN1345.jpg picture by spartasmores
Τό Ἐκπαιδευτικόν Ἀρχαιοπρεπές Ὁπλιτικόν Ἄγημα Σπαρτιατικές Μόρες εἶναι ἕνας Πολιτιστικός Σύλλογος, ἀνθρώπων μέ ἀγάπη στήν Ἱστορική Μελέτη τῶν Ἀρχαιοελληνικῶν Ἰδεωδῶν καί Προτύπων, ὅπως αὐτά ἀποῤῥέουν ὄχι μόνον μέσα ἀπό τά ἱστορικά βιβλία καί τίς μαρτυρίες τῶν Ἀνθρώπων πού ἐλάμπρυναν μέ τό Παράδειγμά τους τήν Ἑλληνική Ἱστορία στά Πεδία τῶν Μαχῶν, ἀλλά καί μέ ἕναν τρόπο σχεδόν βιωματικό ἀφοῦ λαμβάνει καί χαρακτῆρα Ἱστορικῶν Ἀναπαραστάσεων μέ κατασκευή ἀκριβῶν ἀντιγράφων τοῦ Ἀρχαιοελληνικοῦ Ὁπλιτικοῦ ἐξοπλισμοῦ, κυρίως τῆς κλασσικῆς περιόδου (καί ὄχι μόνον) ἀλλά ἐπίσης καί μέ τήν διοργάνωσι Δρωμένων ἀναπαραστάσεως Ὁπλιτικῶν Φαλαγγῶν καί ἐκδηλώσεων ἀποδόσεως φόρου Τιμῆς σέ ἐκείνους πού ἐπότισαν μέ τό Αἷμα τους καί ἔσπειραν μέ τά κόκαλά τους τήν Ἱερή ἐτούτη Γή!

Βεβαίως ἦταν πραγματικά ὀξύμωρο τό νά ὑπάρχουν σέ ὅλες σχεδόν τίς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀντίστοιχοι Ἱστορικοί Σύλλογοι, καί ὄχι στήν χῶρα πού γέννησε αὐτά τά πρότυπα!

Σκοπός τοῦ συλλόγου εἶναι ἡ δημιουργία ἑνός ἀρχαιοπρεποῦς ἀγήματος ἀποδόσεως τιμῶν, τό ὁποῖο θά φέρει ἀρχαιοελληνική ἐθνική ἀμφίεσι μέ πλήρη ἐξάρτυσι ἀπό ἀκριβή ἀντίγραφα-ὁμοιώματα ἀγχεμάχων καί ἑκηβόλων ὅπλων (περικεφαλαία, ἀσπίς, δόρυ κλπ) καί θά ἐμφανίζεται παρελαύνοντας ἤ ἀποδίδον τιμάς ἐν στάσει μέ τακτικό σχηματισμό, σέ ἐθνικές καί δημοτελείς ἤ ἰδιωτικές  ἑορτές καί ἐκδηλώσεις, εἴτε κατόπιν προσκλήσεως τῶν διοργανωτῶν εἴτε διά συνδιοργανώσεως αὐτῶν ἤ σέ διοργανώσεις τοῦ συλλόγου, καθῶς ἐπίσης ἡ μελέτη, ἡ ἔρευνα, ἀναβίωσι καί διάδοσι τῶν ἀρχαίων Σπαρτιατικῶν Ἰδεωδῶν καί τῆς ἀρχαιοελληνικής στάσεως ζωῆς καί ἀγωγῆς τοῦ πολίτου.  Ἡ δημιουργία τοῦ Ἀγήματος ἔχει καθαρά ἐκπαιδευτικό καί πολιτιστικό χαρακτῆρα.
DSCN0355.jpg picture by spartasmores

Ἡ ἐκπλήρωσι τοῦ ἀνωτέρω σκοποῦ ἐπιδιώκεται μέ κάθε πρόσφορο καί νόμιμο μέσον καί ἰδίως μέ:
α) Τακτικές συγκεντρώσεις ἐνδιαφερομένων ἀτόμων στήν ἕδρα τοῦ συλλόγου ἤ ἀλλοῦ καί τήν ἀνάπτυξι καί συζήτησι συναφῶν ἱστορικῶν καί φιλοσοφικῶν θεμάτων.
β) Τήν διοργάνωσι συμποσίων, ἐκπαιδευτικῶν ἐκδρομῶν σέ ἀρχαιολογικούς καί ἄλλους χώρους.
γ)Τήν διοργάνωσι ἐκπαιδευτικῶν μαθημάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων εἴτε ἀπό μέλη τῆς Ἱστορικῆς Ἐρευνητικῆς Ὁμάδος τοῦ Συλλόγου εἴτε διά προσκλήσεως ἄλλων ἀτόμων τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ἤ ἀνεξαρτήτου χώρου.
δ) Τήν λειτουργία βάσεως δεδομένων, παραγωγή, ἐπιμέλεια καί διάθεσι πληροφοριακῶν καί ἄλλων εἰδικῶν ἐντύπων, καθῶς καί μέ τήν παραγωγή καί διάθεσι σχετικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ.
ε) Τήν ἐκπαίδευσι στήν διαβίωσι καί πειθαρχία, σύμφωνα πρός τό ἀρχαιοελληνικό ἔθος, καί μέ τήν διοργάνωσι ἀσκησιακῶν προγραμμάτων σέ κατάλληλους χώρους, καθῶς καί τήν διοργάνωσι ἤ συνδιοργάνωσι μέ ἀθλητικούς φορείς ἤ σωματεῖα, δημόσια ἤ ἰδιωτικά, διαφόρων ἀθλητικών δρωμένων καί δραστηριοτήτων τοῦ κλασσικοῦ καί γενικοῦ ἀθλητισμοῦ, ὅπως καί ἀναπαραστάσεις ἀρχαίων ἀθλημάτων (ὁπλιτοδρομία, κλπ).
στ) Τήν διοργάνωσι ἤ συμμετοχή στήν ὀργάνωσι ἐκδηλώσεων πολιτιστικοῦ, ἱστορικοῦ, ἐθνικοῦ, οἰκολογικοῦ, ἀνθρωπιστικοῦ, κοινωνικοῦ, κλπ χαρακτῆρος
ζ) Μέ ὑποχρεωτικῶς τρείς τοὐλάχιστον ἐμφανίσεις καί παρελάσεις σέ κοινωνικές ἐκδηλώσεις καί ἑορτές, πού σκοπό ἔχουν νά τιμήσουν τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τῶν Ἑλλήνων.
η) Μέ τήν συνεργασία μέ κάθε ἐνδιαφερόμενο ἄτομο, φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο, ἑταιρεία, ὑπηρεσία, φορέα, κλπ πάντα μέσα στά πλαίσια τῆς προωθήσεως τῶν σκοπῶν τοῦ Ἀγήματος.
DSCN0797.jpg picture by spartasmores

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου