Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Υποχρεώσεις των Αθλητικών Σωματείων για την τήρηση βιβλίων


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Το ερώτημα ,που μου έχει τελευταία κατά κόρον τεθεί, είναι ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τόσο με τον αθλητικό νόμο όσο και με την Δ.Ο.Y.
Σύμφωνα με το βασικό νόμο, για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό (2725/1999), κάθε αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
1.    Μητρώου Μελών
2.    Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
3.    Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
4.    Εσόδων-Εξόδων
5.    Περιουσιακών στοιχείων
6.    Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
Τα  ως άνω βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από εξουσιοδοτημένο όργανο.

Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου. Ας δούμε τι αναφέρει η παρ. 2 του άρθρου 7 :
Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται ,με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου , να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ( π.δ.  186/1992).Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.
Ουσιαστικά η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αναφέρει, ότι οι  ενώσεις  προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( εκτός Δημοσίου), όταν ενεργούν πράξεις  παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φ.Π.Α. ή στο φόρο εισοδήματος, θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές.
Στην ουσία λοιπόν ο χαρακτηρισμός ενός νομικού προσώπου ως μη κερδοσκοπικού αθλητικού σωματείου, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του και προκύπτει από τα όσα αναφέρει το καταστατικό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον έφορο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ,διότι εξαρτάται  από τα πραγματικά περιστατικά.
Ένα αθλητικό σωματείο πρέπει να χρησιμοποιεί τα οικονομικά πλεονάσματα για να εξυπηρετεί τον σκοπό του και όχι να κάνει διανομή κερδών. Πρέπει λοιπόν σαν σκοπό να έχει την εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο ιδρύθηκε.
Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνει ο προϊστάμενος της εφορίας είναι να ερευνά, αν το αθλητικό σωματείο έχει εκτραπεί του σκοπού του, οπότε θεωρείται επιτηδευματίας .
Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται υποχρέωση να εκδίδουν τα σωματεία στοιχεία του Κ.Β.Σ. για την είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη τους. Για τις συνδρομές εκδίδονται απλές αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης .
Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. μόνο για τις πράξεις όπου είτε παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπάγονται στο ΦΠΑ ή ( από το 2003) σε φόρο εισοδήματος. Για το κομμάτι αυτό θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του ΚΒΣ.
Για παράδειγμα το αθλητικό σωματείο εμπορεύεται αθλητικές στολές που πουλάει στα μέλη του. Το σωματείο εκδίδει εφημερίδα ή περιοδικό όπου καταχωρεί διαφημίσεις, ή στην έδρα του συλλόγου  υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες και εισπράττει  αμοιβή γι αυτό, ή υπάρχει κυλικείο του συλλόγου. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις  το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να θεωρήσει βιβλίο εσόδων εξόδων στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  όπου θα παρακολουθεί μόνο τα έξοδα που αναλογούν σε αυτές τις δραστηριότητες.
Πρέπει λοιπόν τα αθλητικά σωματεία να ελέγξουν, τις δραστηριότητες τις οποίες πραγματοποιούν, ώστε να μην βρεθούν ξαφνικά προ εκπλήξεως, μετά από επίσκεψη της Δ.Ο.Υ. ή του Σ.Δ.Ο.Ε. ,  ότι οφείλουν φόρο εισοδήματος ή Φ.Π.Α. με ότι αυτό συνεπάγεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου