Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Ή εντύπωση τών τεχνικών στόν εγκέφαλο καί ό τρόπος πού τό επiτυγχάνουμε

απο τον Δημήτριο Γλετζάκο

Ένα σταθερό μέτρο καλής λειτουργίας τής μνήμης,είναι ή ανάκλησις τών παραστάσεων.Μόνο στίς περιπτώσεις άμεσης ανάκλησεως παραστάσεων (εικόνων),είμαστε βέβαιοι γιά τήν ολοκληρωμένη λειτουργία τής μνήμης.Αυτό πρέπει νά γίνεται θεληματικά,ή μέ αυθόρμητη ροπή,δηλαδή νά αναπλάθονται τά στοιχεία που χρειαζόμαστε κάθε φορά,μέ ευκρίνεια καί εννοείται συνεχώς.Καί στίς δύο όμως περιπτώσεις,ή ανάπλασις αυτή,προυποθέτει μία αρκετά καλή εντύπωση τών βιωμάτων μας στόν νού.

Στίς πολεμικές τέχνες καί ειδικότερα στούς προπονητικούς τομείς,η διεργασία αυτή,είναι πρωταρχικού χαρακτήρος καί πρέπει νά δίδεται ιδιαίτερη σημασία.

Γενικώς ή κλίμαξ καταχωρήσεως τής ικανότητας αυτής,είναι περίπου ή ίδια γιά όλα τά ανθρώπινα όντα.Γιά τό λόγο αυτό,οί διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις,ώς πρός τήν καλύτερη,κατά περίπτωσιν,διεργασία τής εντυπώσεως,συμπίπτου� � σέ κομβικά σημεία ώς πρός τήν ποιοτική,αλλά καί τήν ποσοτική εφαρμογή τους.

Απαραίτητη διευκρίνησις είναι ότι,μόνον τό λειτουργικό φάσμα τής ανακλήσεως μπορεί νά προσφέρει αποδεικτικό υλικό,ότι,αυτή ή απαραίτητη λειτουργία έχει ολοκληρωθεί σωστά.Αυτό σημαίνει ότι,ή πραγματική δυνατότης τού αθλητού,νά ανακαλεί,κατά βούλησιν,όσα στοιχεία χρειάζεται (τεχνικές),όταν καί όπως νομίζει,συνδέεται μέ αποτελεσματικές μνημονοτεχνικές μεθόδους,οι οποίες αποτελούν ζωτικό τμήμα τού κορμού,τής μαχητικής εκπαιδεύσεως.

1) Ό ρόλος τών αισθήσεων.Υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες καλύτερης εντυπώσεως τεχνικών,και παραμονής τους γιά επιπλέον χρόνο,στήν γενικότερη βιωματική μνήμη, ώστε νά χρησιμοποιούνται άμεσα από τόν αθλητή,εάν συνδέονται, μέ περισσότερους τόυ ενός,τρόπους συνειρμού.Όπως επίσης καί από τό εάν προέρχονται από συνδυασμό αρκετών αισθημάτων.Αυτή ακριβώς ή συλλογιστική,ενισχύε� � τήν εφαρμογή τής εποπτικής διδασκαλίας,δηλαδή των πολλαπλών τεχνικών,πού αφορούν τήν ίδια κατάσταση άμυνας-αυτοάμυνας,όπω ς επίσης καί τήν πολυεπίπεδη σύνδεση γνώσεων,τεχνικών,οί οποίες λειτουργούν συνεργιστικά.


Οί περισσότεροι άνθρωποι,ανήκουν στήν κατηγορία των παραστατικών τύπων καθώς καί στήν δεύτερη κατηγορία τών μνημονικών.Ένα αρκετά αξιοσημείωτο ποσοστό όμως, ανήκει στήν μικτή κατηγορία.Τό οπτικό στοιχείο είναι τό προεξάρχον,καί πολύ λιγότερο,τό ακουστικό ή κινητικό στοιχείο.Άρα ή τεχνική διδασκαλία τής πολεμικής τέχνης,πρέπει νά βασίζεται κυρίως,στόν οπτικό ερεθισμό,άν καί ή σύνολη πνευματική λειτουργία,απαιτεί κινητοποίηση καί συντονισμό όλων τών πληροφοριακών συστημάτων,μέ παράλληλη διαστρωμάτωση.Η γενική διαπίστωσις πάντως είναι,ότι,ή μεγαλύτερη αισθητική κινητοποίησις,αντανα� �λά περισσότερες πιθανότητες αναπλάσεως,καί τελικής αποδόσεως τών τεχνικών μας.

2) Ό ρόλος τής οργανώσεως.Ή φυσιολογική οργανωτική δομή τών παραστάσεων,είναι διευκολυντικός παράγοντας γιά τήν ανακλησή τους.Αυτό σημαίνει απλά ότι,γιά νά ανασύρουμε εύκολα μία παράσταση,τή στιγμή πού τή χρειαζόμαστε,πρέπει νά εχεί προηγηθεί εντύπωση της σέ συγκεκριμένο πλαίσιο,κατάλληλα δομημένο.Τό γενικό νόημα,οι λεπτομέρειες,ή χρονική διάρκεια καί άλλα παρόμοια μεγέθη,εξαρτώνται από τό πλαίσιο πού ετοποθετήθησαν καί από τόν πρωτεύοντα ή μή ρόλο,πού διαδραματίζουν στό προαναφερθέν πλαίσιο.Άρα ή απομνημόνευσις τών τεχνικών,προυποθέτει μία "χάραξη" πλαισίου καί αυτό ισχύει γιά όλες τίς μορφές μνήμης.Στήν περίπτωση τών τεχνικών στίς μαχητικές τέχνες,ή πλέον κατάλληλοι συνειρμοί,είναι αυτοί οί οποίοι συνδέουν συγκεκριμένου τύπου τεχνικές,μέ καταστάσεις αυτοάμυνας(δυσάρεστε� �,από τίς οποίες πρέπει κάποιος νά διαφύγει-επιβιώσει-κα ί τέλος νά κυριαρχήσει).

3) Ό ρόλος τής προσοχής.Κατά τήν φάση τής εντυπώσεως τών τεχνικών στήν μνήμη μας,ή βοήθεια τής προσοχής αποτελεί υπερβολικά σημαντικό παράγοντα.Οί επιστήμες αλλά καί ή πρακτικώς αποκτηθείσα πείρα,έχουν αναπτύξει μία ατελείωτη σειρά τρόπων γιά τήν συγκέντρωση τής απαιτουμένης προσοχής,πού,διευκολύ νουν δραστικά τήν γενικότερη μάθηση,πού αντανακλάται φυσικά καί στήν ικανότητα τής μνήμης.Πρέπει εδώ πάντως νά αναφερθεί ότι,στήν παρούσα φάση τής εντυπώσεως,είναι υπερβολικά δύσκολη,ή διέγερσις μέσω τεχνητού ενδιαφέροντος καί γιά αυτό τόν λόγο,οι τεχνικές εγέρσεως γνησίου ενδιαφέροντος μέσω εσωτερικών κινήτρων,είναι απολύτως προτιμητέες.

4) Ό ρόλος τής επαναλήψεως.Γνωρίζου� �ε μέ βεβαιότητα,τήν ύψιστη σημασία τής επαναλήψεως,γιά τήν σωστή εντύπωση στόν εγκέφαλο,ζωτικών πληροφοριών.Αυτό μάλιστα είναι χαρακτηριστικό τού ανθρωπίνου πνεύματος,από τήν τρυφερότερη ηλικία τού ανθρώπου.Ορισμένα τεχνικά σημεία χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής καί συγκεκριμένα στήν πλήρη ένταξη τών τεχνικών,πού αποτελούν τήν ύλη τών πολεμικών τεχνών πού μάς ενδιαφέρουν.Κατ αρχήν,απαιτείται πάντοτε,συγκεκριμένο ελάχιστο όριο επαναλήψεων. Ακόμα καί μία επανάληψις λιγότερη μπορεί νά ακυρώσει όλη τήν προσπάθεια.Επίσης ή κατανομή τών επαναλήψεων ώς σέτ,ή ανά χρονικά προσδιορισμένα διαστήματα παίζουν τεράστιο ρόλο.Συνήθως ό επαρκής χρόνος πού παρεμβάλεται μεταξύ μεγάλων ομάδων,επαναλήψεων,δρ ά θετικά ώς πρός τήν απορρόφηση τών τεχνικών αυτών. Βεβαίως εάν ό παρεμβαλλόμενος χρόνος υπερβεί κάποια όρια,μειώνεται αναλογικά ή αποτελεσματικότητα τών επαναλήψεων στήν διαδικασία τής εκμαθήσεως. Εννοείται βεβαίως εδώ,ότι υπάρχουν διαφορετικά ποιοτικά επίπεδα αφομοιωτικής ικανότητος μεταξύ τών ανθρώπων,πού πρέπει νά λαμβάνονται υπόψιν.Τέλος πρέπει νά αναφερθεί ή ύπαρξις,γιά απείρους λόγους,ευνοικών χρονικών στιγμών,αλλά καί καταλλήλου περιβάλλοντος,πού ορίζεται μέ συγκεκριμένες σταθερές,πού ευνοούν τήν εκμάθηση,απομνημόνευ� �η,βίωση,μεμονομένων τεχνικών,ομάδων τεχνικών καί συμπλόκων συνδυαστικών σχημάτων αυτών.Ή λογική οργάνωσις,πάντοτε,κατ έχει σημαντικότατη θέση καί περιλαμβάνει,διαφόρο� �ς μεθόδους,όπως ή τμηματική μέθοδος,ή ολική μέθοδος καί ή μικτή μέθοδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου